Перспективы крупных жилых массивов

Выставка «ПЕРСПЕКТИВЫ КРУПНЫХ ЖИЛЫХ МАССИВОВ – ОПЫТ ГЕРМАНИИ» (RU•KZ•EN)

Выставка Центра Компетенции крупных жилых массивов из г. Берлина, Германия (Kompetenzzentrum Großsiedlungen e.V.)

ПЕРСПЕКТИВЫ КРУПНЫХ ЖИЛЫХ МАССИВОВ – ОПЫТ ГЕРМАНИИ

представляет комплексный процесс градостроительного развития жилых районов 1920 до 1980 гг. в Германии. Основные темы этого развития раскрываются на примере показательных мультипликационных проектов.

Для широкой общественности в Казахстане выставка организована в рамках проекта Европейского Союза ENABLE – ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗА УСТОЙЧИВЫЙ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД».

Перспективы крупных жилых массивов – опыт Германии

Развитие крупных жилых массивов в Германии можно назвать историей успеха. Крупные жилые комплексы разнообразны, поэтому для их преобразования, совершенствования, модернизации, улучшения используются различные меры и подходы! На выставке Центра Компетенции представлены и задокументированы наиболее важные темы этого развития на примере образцовых проектов.

Выставка демонстрирует обширный процесс городского развития, необходимую техническую модернизацию, вовлечение жителей, необходимую перепланировку города и новые задачи европейской политики городского развития.

Ревитализация городских центров постоянно привлекает внимание политиков. Однако не следует пренебрегать устойчивым обновлением крупных жилых комплексов, построенных в 1920-1990-е годы, в которых проживает гораздо больше людей, чем в центрах городов. Они обеспечивают широкие слои населения качественным и доступным жильем. Этот сегмент рынка жилья выступает в особой роли социального и экономического стабилизатора для городов.

Большинство жилых комплексов, построенных в период с 1920-х по 1990-е годы, представляют собой востребованные зеленые зоны, которые можно развивать различными способами в будущем. Крупные жилые комплексы также создают хорошие условия для защиты климата и энергосбережения благодаря

  • высокому потенциалу экономичного энергопотребления благодаря компактной застройке
  • возможности значительной экономии за счет рациональных процессов модернизации по доступной цене
  • возможности скоординированных действий профессиональных домовладельцев на уровне микрорайона.

Немецкая градостроительная политика руководствуется принципом социальной стабилизации крупных жилых комплексов 1920-1990-х годов и их структурного обновления таким образом, чтобы они были устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Центр компетенции по крупным жилым массивам стремится привлечь внимание общественности к этому процессу, в том числе с помощью данной выставки.


Германияның Берлин қаласынан келген Ірі тұрғын үй алаптары Құзыреттілік орталығының көрмесі (Kompetenzzentrum Großsiedlungen e.V.)

ПЕРСПЕКТИВЫ КРУПНЫХ ЖИЛЫХ МАССИВОВ – ОПЫТ ГЕРМАНИИ

Германияда 1920 жылдан 1980 жылға дейінгі тұрғын аудандардың қала құрылысын дамытудың кешенді процесін ұсынады. Бұл дамудың негізгі тақырыптары көрнекі мультипликациялық жобалар үлгісінде көрсетілген.

Қазақстанда қалың жұртшылық үшін көрме Еуропалық Одақтың «ENABLE – ТҰРАҚТЫ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІ ҚАЛА ҮШІН АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ» жобасы аясында ұйымдастырылды

ІРІ ТҰРҒЫН ҮЙ АЛҚАПТАРЫНЫҢ БОЛАШАҒЫГЕРМАНИЯ ТӘЖІРИБЕСІ

Германиядағы ірі тұрғын үй массивтерінің дамуын сәттілік тарихы деп атауға болады. Ірі тұрғын үй кешендері әртүрлі, сондықтан оларды түрлендіру, жетілдіру, жаңғырту, жақсарту үшін әртүрлі шаралар мен тәсілдер қолданылады! Құзыреттілік орталығының көрмесінде үлгілі жобалар түрінде осы дамудың маңызды тақырыптары ұсынылған және құжатталған.

Көрме қала дамуының ауқымды процесін, қажетті техникалық жаңғыртуды, тұрғындарды тарту, қаланы қажетті жағдайда қайта құру және еуропалық қала құрылысы саясатының жаңа міндеттерін көрсетеді.

Қала орталықтарын қайта жандандыру саясаткерлердің назарын үнемі аударып отырады. Алайда, 1920-1990 жылдары салынған ірі тұрғын үй кешендерінің тұрақты жаңарып отырғанын атап өту керек, онда қала орталықтарына қарағанда әлдеқайда көп адамдар тұрады. Олар халықтың көпшілігін сапалы және қолжетімді баспанамен қамтамасыз етеді. Тұрғын үй нарығының бұл сегменті қалалар үшін әлеуметтік және экономикалық тұрақтандырғыш ретінде ерекше рөл атқарады.

1920-1990 жылдар аралығында салынған тұрғын үй кешендерінің көпшілігі сұранысқа ие жасыл аймақтар болып табылады, оларды болашақта түрлі тәсілмен дамытуға болады. Ірі тұрғын үй кешендері климатты қорғауға және энергияны үнемдеуге жағдай жасайды:

  • шағын құрылыстың арқасында үнемді энергия тұтынудың жоғары потенциалы
  • қолжетімді бағамен жаңғыртудың ұтымды процестері есебінен айтарлықтай үнемдеу мүмкіндіктері
  • ықшам аудан деңгейінде кәсіби үй иелерінің үйлестірілген әрекеттері.

Неміс қала құрылысы саясаты 1920-1990 жылдардағы ірі тұрғын үй кешендерін әлеуметтік тұрақтандыру және оларды ұзақ мерзімді келешекте тұрақты болатындай құрылымдық жаңарту қағидатын басшылыққа алады.

Ірі тұрғын үй алаптары бойынша Құзыреттілік орталығы осы процеске, оның ішінде осы көрменің көмегімен жұртшылықтың назарын аударуға тырысады.


Exhibition for Kazakhstan «Perspectives of Large Housing Developments — Experiences from Germany»

The exhibition of the Competence Center for Large Housing Estates e.V. «Perspectives of Large Housing Estates — Experiences from Germany» documents the comprehensive process of urban development of residential areas that were built between 1920 and 1980. The special features and main topics of their further development such as energy modernization and renovation, urban renewal, building reconstruction, adaptation of the housing stock to the needs of different generations and social stabilization are presented using exemplary projects.


For the general public in Kazakhstan, the exhibition is organized within the framework of the European Union project ENABLE — CIVIL SOCIETY FOR A SUSTAINABLE AND ENERGY EFFICIENT CITY. The project is implemented by the organization IWO e.V. — Initiative «Housing Industry in Eastern Europe», which is one of the members of our association.

Perspectives on large housing estates — the German experience

The development of large housing estates in Germany can be called a success story. Large housing estates are diverse and therefore different measures and approaches are used to transform, improve, modernise and enhance them! The exhibition of the Competence Centre presents and documents the most important topics of this development with examples of pilot projects.

The exhibition demonstrates the extensive process of urban development, the necessary technical modernisation, the involvement of residents, the necessary urban redevelopment and the new challenges of European urban development policy.

The revitalisation of urban centres is constantly attracting the attention of policy makers. However, the sustainable renovation of large residential complexes built in the 1920s-1990s, which house many more people than city centres, should not be neglected. They provide wide strata of the population with high-quality and affordable housing. This segment of the housing market acts as a special role of social and economic stabiliser for cities.

Most of the housing estates built between the 1920s and 1990s are sought-after green spaces that can be developed in various ways in the future. Large housing estates also create good conditions for climate protection and energy conservation through

  • the high potential for economical energy consumption due to compact construction
  • the possibility of significant savings through rational modernisation processes at an affordable price
  • the possibility of coordinated action by professional landlords at the neighbourhood level.

German urban planning policy is guided by the principle of social stabilisation of the large housing estates of the 1920s-1990s and their structural renewal in such a way that they are sustainable in the long term. The Competence Center for Large Housing Estates e.V. aims to raise awareness of this process, including through this exhibition.

Похожие записи